AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri | Proceedings of Genetic Resources Institute of ANAS

__________________

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

__________________

Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi

___________________

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

___________________

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommissiyası


ISSN 2223-5817


Ana səhifə>>>

                            ISSN 2223-5817

    
                                                                             SON NÖMRƏ                        

   MƏQALƏYƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR VƏ TƏRTİB QAYDALARI  

NÜMUNƏ

2019, VIII Cild, №2                                                                                              

Copyright © AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, 2019